Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật- Tập 1

Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

Beginner 0(0 Đánh giá) 0 Học viên Đăg ký
Cập nhật cuối Mon, 01-Jul-2019
Tôi sẽ học được gì?
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
 • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...
 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
 • Có thể ứng dụng viết Blockchain
 • Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất

Nội dung Khóa học
70 Bài học 21:24:13 Giờ
Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
3 Bài học 00:29:05 Giờ
 • Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 00:09:16
 • Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 00:05:24
 • Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị 00:14:25
 • Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động 00:06:23
 • Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính) 00:17:18
 • Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi) 00:21:19
 • Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân) 00:17:42
 • Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến) 00:37:39
 • Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng) 00:14:29
 • Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ) 00:13:18
 • Bài 11: Bài tập rèn luyện - Chuyển cơ số 10->2 00:22:57
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tổ hợp 00:06:03
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tháp hà nội 00:35:21
 • Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện 00:02:53
 • Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng 00:05:07
 • Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở 00:26:29
 • Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc 00:25:26
 • Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở 00:35:12
 • Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc 00:15:32
 • Bài 20: Bài tập rèn luyện - Tìm tuyến tính Mảng cơ sở 00:18:29
 • Bài 21: Bài tập rèn luyện - Tìm nhị phân Mảng cơ sở 00:11:28
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện - Tìm kiếm Mảng cấu trúc 00:16:03
 • Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện 00:05:05
 • Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng 00:12:22
 • Bài 25: Bubble Sort - Lý thuyết 00:15:38
 • Bài 26: Bubble Sort - Triển khai 00:12:48
 • Bài 27: Bubble Sort - Chạy tay từng bước 00:39:05
 • Bài 28: Selection Sort - Lý thuyết 00:07:40
 • Bài 29: Selection Sort - Triển khai 00:12:14
 • Bài 30: Selection Sort - Chạy tay từng bước 00:39:04
 • Bài 31: Insertion Sort - Lý thuyết 00:10:02
 • Bài 32: Insertion Sort - Triển khai 00:11:48
 • Bài 33: Insertion Sort - Chạy tay từng bước 00:39:47
 • Bài 34: Interchange Sort - Lý thuyết 00:08:16
 • Bài 35: Interchange Sort - Triển khai 00:10:29
 • Bài 36: Interchange Sort - Chạy tay từng bước 00:29:13
 • Bài 37: Quick Sort - Lý thuyết 00:13:50
 • Bài 38: Quick Sort - Triển khai 00:17:58
 • Bài 39: Quick Sort - Chạy tay từng bước 00:53:46
 • Bài 40: Merge Sort - Lý thuyết 00:09:08
 • Bài 41: Merge Sort - Triển khai 00:24:03
 • Bài 42: Merge Sort - Chạy tay từng bước 02:04:49
 • Bài 43: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cơ sở 00:38:29
 • Bài 44: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cấu trúc 00:30:30
 • Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện 00:03:45
 • Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết 00:07:36
 • Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn 00:08:40
 • Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn 00:05:16
 • Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn 00:10:58
 • Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn 00:13:17
 • Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn 00:15:18
 • Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn 00:19:46
 • Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn 00:15:25
 • Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn 00:06:13
 • Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn 00:06:46
 • Bài 56: Hủy danh sách 00:08:02
 • Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở 00:38:56
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc 00:40:02
 • Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện 00:04:40
 • Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn 00:07:24
 • Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn 00:06:56
 • Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn 00:10:11
 • Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn 00:13:29
 • Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn 00:22:06
 • Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn 00:17:17
 • Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn 00:05:35
 • Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn 00:06:19
 • Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở 00:21:57
 • Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc 00:19:31
 • Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện 00:04:31
Yêu cầu
+ Xem thêm
Mô tả ngắn

Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#...

Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

Hàm và đệ qui

Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...

Danh sách liên kết: Đơn, đôi

Stack và Queue

Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

Cơ bản về đánh giá giải thuật

+ Xem thêm
Khóa học liên quan
Phản hồi Học viên
0
Đánh giá TB
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
799,000đ
Bao gồm:
 • 21:24:13 Giờ Thời lượng Khóa học
 • 70 Bài học
 • Sở hữu khóa học trọn đời, Học mọi lúc mọi nơi
 • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
Hotline: 08 3622 2525
Chat Facebook
Gọi điện ngay