Làm chủ Python trong 4 tuần

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python,học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh

Beginner 0(0 Đánh giá) 0 Học viên Đăg ký
Cập nhật cuối Mon, 01-Jul-2019
Tôi sẽ học được gì?
 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python
 • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
 • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python

Nội dung Khóa học
101 Bài học 12:56:50 Giờ
Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình
4 Bài học 00:30:55 Giờ
 • Bài 1: Có nên học lập trình Python? 00:06:35
 • Bài 2: Cách tải và cài đặt Python 00:05:45
 • Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python 00:08:23
 • Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm 00:10:12
 • Bài 94: Giới thiệu tkinter 00:03:37
 • Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter 00:10:54
 • Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter 00:08:57
 • Bài 97: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1 00:18:46
 • Bài 98: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2 00:13:42
 • Bài 99: Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia 00:12:30
 • Bài 100: Các bài tập tự rèn luyện 00:08:44
 • Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin 00:03:21
 • Bài 89: Cách ghi tập tin 00:06:59
 • Bài 90: Cách đọc tập tin 00:04:02
 • Bài 91: Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm 00:17:05
 • Bài 92: Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số 00:10:15
 • Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện 00:03:05
 • Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List 00:08:04
 • Bài 75: Cách duyệt List 00:07:11
 • Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List 00:09:12
 • Bài 77: Phương thức insert 00:03:37
 • Bài 78: Phương thức append 00:03:39
 • Bài 79: Phương thức remove 00:08:44
 • Bài 80: Phương thức reverse 00:10:27
 • Bài 81: Phương thức sort 00:07:03
 • Bài 82: Slicing-Trích lọc list 00:06:53
 • Bài 83: List đa chiều 00:12:23
 • Bài 84: Bài tập rèn luyện-xử lý list-1 00:10:51
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện-xử lý list-2 00:09:03
 • Bài 86: Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều 00:14:05
 • Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện 00:04:07
 • Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi 00:02:21
 • Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA-thường 00:02:59
 • Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center 00:11:11
 • Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip 00:03:53
 • Bài 65: Hàm startsWith, endsWith 00:12:56
 • Bài 66: Hàm find, count 00:08:18
 • Bài 67: Hàm format,substring 00:05:18
 • Bài 68: Hàm tách chuỗi 00:11:33
 • Bài 69: Hàm nối chuỗi 00:04:38
 • Bài 70: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng 00:07:15
 • Bài 71: Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi 00:06:40
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi 00:07:21
 • Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện 00:03:03
 • Bài 48: Khái niệm về hàm 00:04:16
 • Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm 00:04:58
 • Bài 50: Cách gọi hàm 00:05:36
 • Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm 00:03:03
 • Bài 52: Viết tài liệu cho hàm 00:09:36
 • Bài 53: Global Variable 00:11:15
 • Bài 54: Parameter mặc định 00:15:00
 • Bài 55: Lambda Expression 00:10:50
 • Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui 00:08:21
 • Bài 57: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI 00:09:56
 • Bài 58: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI 00:05:20
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci 00:04:50
 • Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 00:03:30
 • Bài 37: Các hàm toán học 1 00:06:17
 • Bài 38: Các hàm toán học 2 00:05:26
 • Bài 39: round 00:05:02
 • Bài 40: Time 00:08:49
 • Bài 41: Random 00:05:47
 • Bài 42: exit 00:05:25
 • Bài 43: eval 00:05:24
 • Bài 44: Bài tập rèn luyện-Game đoán số 00:15:13
 • Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác 00:07:10
 • Bài 46: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình 00:04:54
 • Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện 00:03:36
 • Bài 26: Vòng while 00:11:35
 • Bài 27: Vòng for 00:09:52
 • Bài 28: câu lệnh break 00:08:21
 • Bài 29: câu lệnh continue 00:03:41
 • Bài 30: Lệnh while/else 00:05:50
 • Bài 31: Lệnh for/else 00:04:52
 • Bài 32: Vòng lặp lồng nhau 00:13:45
 • Bài 33: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số 00:07:43
 • Bài 34: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố 00:05:38
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương 00:05:48
 • Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện 00:04:03
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2 00:09:17
 • Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện 00:04:55
 • Bài 15: Biểu thức Boolean 00:05:48
 • Bài 16: Biểu thức If 00:05:16
 • Bài 17: Biểu thức if ... else 00:04:48
 • Bài 18: Biểu thức If ... elif lồng nhau 00:05:35
 • Bài 19: Biểu thức pass 00:04:25
 • Bài 20: So sánh số thực trong Python 00:07:05
 • Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán 00:05:44
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần 00:04:33
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng 00:06:14
 • Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python 00:10:04
 • Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python 00:08:32
 • Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python 00:11:46
 • Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python 00:09:33
 • Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu 00:10:25
 • Bài 10: Các loại lỗi trong Python 00:11:13
 • Bài 11: Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn 00:06:29
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây 00:05:39
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình 00:03:51
 • Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện 00:04:19
 • Bài 101: Project tổng hợp 00:25:00
Yêu cầu
+ Xem thêm
Mô tả ngắn

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web...

- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python....)

- Cách tạo và gọi hàm trong Python

- Xử lý mảng

- Xử lý List

- Xử lý chuỗi

- Xử lý tập tin

+ Xem thêm
Khóa học liên quan
06:14:05 Giờ
0 0 799,000đ
Phản hồi Học viên
0
Đánh giá TB
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
699,000đ
Bao gồm:
 • 12:56:50 Giờ Thời lượng Khóa học
 • 101 Bài học
 • Sở hữu khóa học trọn đời, Học mọi lúc mọi nơi
 • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
Hotline: 08 3622 2525
Chat Facebook
Gọi điện ngay