Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQL

Học và làm Lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js

Beginner 0(0 Đánh giá) 0 Học viên Đăg ký
Cập nhật cuối Wed, 11-Sep-2019
Tôi sẽ học được gì?
 • Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular js.
 • Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
 • Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
 • Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay

Nội dung Khóa học
100 Bài học 13:34:44 Giờ
Phần 1: Giới thiệu khóa học
1 Bài học 00:11:52 Giờ
 • Bài 1: Giới thiệu angular js 00:11:52
 • Bài 57: Tổng kết phần 1 00:05:06
 • Bài 58: Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular 00:06:40
 • Bài 59: Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular 00:13:53
 • Bài 60: Bước số 2 trong sử dụng thư viện - kiểm soát dữ liệu trả về 00:07:58
 • Bài 61: Bước số 3 trong sử dụng thử viện - Kết nối cơ sở dữ liệu 00:14:19
 • Bài 62: Thư viện ui select với multiple select 00:07:26
 • Bài 63: Bước số 2 lấy dữ liệu trả về 00:10:38
 • Bài 64: Bước số 3 - Kết nối cơ sở dữ liệu 00:10:39
 • Bài 65: Kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu 00:09:34
 • Bài 66: Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular 00:14:44
 • Bài 67: Kiểm tra việc submit của người dùng 00:07:42
 • Bài 68: Hàm setPristine cho form 00:08:11
 • Bài 69: Tổng kết phần form trong Angular 00:04:13
 • Bài 70: Cài đặt cơ bản dữ liệu - API - Angular 00:08:06
 • Bài 71: Cách sử dụng template admin khi làm backend 00:13:37
 • Bài 72: Dựng template cơ bản 00:07:50
 • Bài 73: Dựng Routing cơ bản 00:12:27
 • Bài 74: Tạo 2 route adduser và userlist 00:11:18
 • Bài 75: Tạo form thêm người dùng bằng template 00:07:23
 • Bài 76: Viết API thêm người dùng 00:09:48
 • Bài 77: Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope 00:08:25
 • Bài 78: Chuyển dữ liệu cho API 00:02:27
 • Bài 79: Đặt phím tắt cho angular post 00:04:21
 • Bài 80: Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular 00:12:23
 • Bài 81: Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template 00:13:26
 • Bài 82: Qui trình logic của chức năng đăng nhập 00:05:17
 • Bài 83: Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API 00:09:23
 • Bài 84: Viết Api xử lý dữ liệu 00:11:51
 • Bài 85: Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống 00:12:08
 • Bài 86: Xử lý chuyển hướng trong Angular 00:10:26
 • Bài 87: Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form 00:10:26
 • Bài 88: Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular 00:07:09
 • Bài 89: Đăng xuất 00:06:28
 • Bài 90: Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng 00:02:12
 • Bài 91: API - Phần dữ liệu 00:03:47
 • Bài 92: Angular - Phần dữ liệu 00:04:16
 • Bài 93: Tạo giao diện từ template admin 00:05:54
 • Bài 94: Đưa dữ liệu ra template 00:07:53
 • Bài 53: Viết controller đưa dữ liệu ra frontend 00:11:21
 • Bài 54: Sửa lỗi router phổ biến trong angular 00:07:12
 • Bài 55: Xử lý dữ liệu trang contact 00:05:43
 • Bài 56: Xử lý dữ liệu trang tin tức 00:08:58
 • Bài 43: Thêm dữ liệu 00:05:11
 • Bài 44: Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend 00:07:30
 • Bài 45: Giao tiếp dữ liệu bằng API 00:04:26
 • Bài 46: Tạo view 00:05:51
 • Bài 47: Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API 00:07:26
 • Bài 48: Đẩy dữ liệu ra bằng Angular 00:12:43
 • Bài 49: Sửa dữ liệu bằng Angular 00:05:13
 • Bài 50: Viết API lưu dữ liệu 00:08:52
 • Bài 51: Lưu dữ liệu bằng Angular 00:10:04
 • Bài 52: Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about 00:06:59
 • Bài 40: Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project 00:05:37
 • Bài 41: Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web 00:02:26
 • Bài 42: Phân tích cơ sở dữ liệu 00:06:59
 • Bài 2: Cài đặt code editor 00:10:47
 • Bài 3: Cài đặt plugin 00:08:26
 • Bài 4: Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên 00:09:29
 • Bài 5: Sử dụng file template 00:07:13
 • Bài 6: Khái niệm và sử dụng ng-model 00:10:28
 • Bài 7: Sử dụng ng-model với select 00:05:47
 • Bài 8: Sử dụng ng-model với radio button 00:04:49
 • Bài 9: Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản 00:12:11
 • Bài 10: ng-show và ng-init 00:08:53
 • Bài 11: Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành 00:12:09
 • Bài 12: Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope 00:08:10
 • Bài 13: Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành - phần html 00:06:44
 • Bài 14: Viết phần logic của ứng dụng 00:05:16
 • Bài 15: Hoàn thiện ứng dụng 00:02:53
 • Bài 16: Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng 00:05:32
 • Bài 17: Sử dụng vòng lặp ng-repeat 00:09:45
 • Bài 18: Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code 00:07:41
 • Bài 19: Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app 00:08:54
 • Bài 20: Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat 00:10:26
 • Bài 21: Tổng kết kiến thức 00:07:48
 • Bài 22: Làm thật 00:05:41
 • Bài 23: Tạo cơ sở dữ liệu 00:04:14
 • Bài 24: Viết API lấy dữ liệu cho angular 00:08:15
 • Bài 25: Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động 00:08:35
 • Bài 26: Kết nối angular với Mysql qua API 00:07:32
 • Bài 27: Viết API sử dữ liệu 00:09:14
 • Bài 28: Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql 00:15:25
 • Bài 30: Tích hợp angular material vào view 00:05:36
 • Bài 29: Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo 00:08:43
 • Bài 31: Lọc dữ liệu trong angular 00:09:26
 • Bài 32: Cách viết nhiều controller trong một web 00:06:42
 • Bài 33: Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành 00:10:07
 • Bài 34: Kiến thức cơ bản về Route 00:09:29
 • Bài 35: Sử dụng HTML5 mode trong angular 00:03:42
 • Bài 36: Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http 00:09:11
 • Bài 37: Phun dữ liệu ra single-page web app 00:10:09
 • Bài 38: Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu 00:04:26
 • Bài 39: Bố cục và sắp xếp file cho project 00:09:18
 • Bài 95: Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit 00:09:33
 • Bài 96: Logic của phần sửa dữ liệu 00:03:09
 • Bài 97: Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API 00:04:56
 • Bài 98: Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API 00:11:52
 • Bài 99: Tích hợp notification cho giao dịch thành công 00:04:16
 • Bài 100: Tổng kết khóa học 00:07:45
Yêu cầu
+ Xem thêm
Mô tả ngắn

Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.

Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular 

Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql

Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể

hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js

+ Xem thêm
Khóa học liên quan
Phản hồi Học viên
0
Đánh giá TB
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
799,000đ
Bao gồm:
 • 13:34:44 Giờ Thời lượng Khóa học
 • 100 Bài học
 • Sở hữu khóa học trọn đời, Học mọi lúc mọi nơi
 • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
Hotline: 08 3622 2525
Chat Facebook
Gọi điện ngay